Tilbake til fortellingene

Un piccolo seme: la storia di Wangari Maathai Et lite frø: Historien om Wangari Maathai Eit lite frø: Historia om Wangari Maathai

Skrevet av Nicola Rijsdijk

Illustrert av Maya Marshak

Oversatt av Laura Pighini

Lest av Sonia Pighini

Språk italiensk

Nivå Nivå 3

Spill av fortellingen

Lesehastighet

Automatisk spilling av fortellingen


In un villaggio sulle colline del monte Kenya nel Africa dell’ Est, una bambina lavorava nei campi con sua madre. Il suo nome era Wangari.

I en landsby ved foten av Mount Kenya i Øst-Afrika arbeidet en liten jente sammen med moren sin på åkeren. Wangari het hun.

I ein landsby ved foten av Mount Kenya i Aust-Afrika arbeidde ei lita jente saman med mor si på åkeren. Wangari heitte ho.


Wangari adorava stare all’aria aperta. Nel suo orto di famiglia rompeva il terreno con il suo machete e schiacciava piccoli semini nel suo caldo suolo.

Wangari var glad i å være ute. Familien hadde en kjøkkenhage. Der vendte hun grønnsaksbedet med macheten sin. Hun stakk små frø ned i den varme jorda.

Wangari var glad i å vera ute. Familien hadde ein kjøkkenhage. Der vende ho grønsakshagen med macheten sin. Ho stakk små frø ned i den varme jorda.


Il suo momento preferito della giornata era subito dopo il tramonto. Quando diventava troppo buio per vedere le piante, Wangari sapeva che era ora di tornare a casa. Seguiva il sentiero tracciato attraverso i campi, attraversando i suoi fiumi.

Hun syntes den beste tiden på dagen var rett etter solnedgang. Når det ble for mørkt til å se plantene, visste hun at det var på tide å gå hjem. Hun gikk langs smale stier på markene og over bekker på sin vei.

Ho syntest den beste tida på dagen var rett etter solnedgang. Når det vart for mørkt til å sjå plantene, visste ho at det var på tide å gå heim. Ho gjekk langs smale stiar på markene og over bekkar på vegen sin.


Wangari era una ragazza intelligente e non vedeva l’ora di andare a scuola. Ma sua madre e suo padre volevano che rimanesse a casa ad aiutarli. Quando compì sette anni, suo fratello maggiore persuase i suoi genitori a lasciarla andare a scuola.

Wangari var en flink jente og ville gjerne begynne på skolen. Men moren og faren ville at hun skulle være hjemme og hjelpe til. Da hun ble syv år, overtalte storebroren mor og far til å la henne få gå på skolen.

Wangari var ei flink jente og ville gjerne byrja på skulen. Men mora og faren ville at ho skulle vera heime og hjelpa til. Då ho vart sju år, overtalte storebroren mor og far til å la henne få gå på skulen.


Adorava imparare! Wangari imparava sempre di più con ogni libro che leggeva. Era così brava a scuola che la invitarono a studiare negli Stati Uniti d’America. Wangari era così emozionata. Voleva imparare di più sul mondo.

Hun likte å lære! Wangari lærte mer og mer for hver bok hun leste. Hun ble så flink på skolen at hun ble invitert til å studere i USA. Wangari ble så glad! Hun ville lære mer om verden.

Ho likte å læra! Wangari lærde meir og meir for kvar bok ho las. Ho vart så flink på skulen at ho vart invitert til å studera i USA. Wangari vart så glad! Ho ville læra meir om verda.


Nell’università americana, Wangari imparò tantissime cose nuove. Studiò le piante e come crescevano e si ricordò di come era cresciuta lei. Giocando con i suoi fratelli all’ombra degli alberi della bellissima foresta keniana.

Wangari lærte mye nytt på det amerikanske universitetet. Hun studerte planter og hvordan de vokser. Og husket hvordan hun hadde vokst opp selv: i leker og spill med brødrene sine i Kenyas vakre skoger.

Wangari lærde mykje nytt på det amerikanske universitetet. Ho studerte planter og korleis dei veks. Og hugsa korleis ho hadde vakse opp sjølv: i leiker og spel med brørne sine i Kenyas vene skogar.


Più imparava, più realizzava quanto amasse la gente del Kenya. Voleva che loro fossero felici e liberi. Più imparava, più si ricordava della sua casa africana.

Hun skjønte hun var glad i folk fra Kenya jo mer hun lærte. Hun ville de skulle være glade og frie. Og jo mer hun lærte, desto mer husket hun hjemmet sitt i Afrika.

Ho skjønte ho var glad i folk frå Kenya jo meir ho lærde. Ho ville dei skulle vera glade og frie. Og jo meir ho lærde, desto meir hugsa ho heimen sin i Afrika.


Quando finì gli studi, ritornò in Kenya, ma il suo paese era cambiato. Enormi aziende agricole si erano espanse per tutto il terreno. Le donne non avevano più legna per fare il fuoco da cucina. La gente era povera e i bambini avevano fame.

Da hun var ferdig med å studere, dro hun tilbake til Kenya. Men landet hennes var forandret. Kjempestore bondegårder strakte seg utover i landet. Kvinnene hadde ikke ved til å tenne bål for å lage mat. Folk var fattige og barn sultet.

Då ho var ferdig med å studera, drog ho tilbake til Kenya. Men landet hennar var forandra. Kjempestore bondegardar strekte seg utover i landet. Kvinnene hadde ikkje ved til å tenna bål for å laga mat. Folk var fattige og born svalt.


Wangari sapeva cosa fare. Insegnò alle donne come piantare alberi dai semi. Le donne vendettero gli alberi e usarono i soldi per prendersi cura delle loro famiglie. Le donne erano molto felici. Wangari le aveva aiutate a sentirsi forti e potenti.

Wangari visste råd. Hun lærte kvinnene å plante trær ved å så frø i jorda. Kvinnene solgte trærne og brukte pengene til beste for familien sin. De ble veldig glade. Wangari hadde fått dem til å føle seg sterke og mektige.

Wangari visste råd. Ho lærde kvinnene å planta tre ved å så frø i jorda. Kvinnene selde trea og brukte pengane til det beste for familien sin. Dei vart veldig glade. Wangari hadde fått dei til å føla seg sterke og mektige.


Con il passare del tempo, i nuovi alberi diventarono foreste e i fiumi ripresero a scorrere. Il messaggio di Wangari si espanse per tutta l’Africa. Oggi, milioni di alberi sono cresciuti dai semi di Wangari.

Tiden gikk, og de nye trærne vokste og ble til skog, og det kom vann i elvene igjen. Historien om Wangari spredte seg over hele Afrika. I dag er det millioner av trær som har vokst opp fra Wangaris frø.

Tida gjekk, og dei nye trea voks og vart til skog, og det kom vatn i elvene igjen. Historia om Wangari spreidde seg over heile Afrika. I dag er det millionar av tre som har vakse opp frå Wangaris frø.


Wangari lavorò duramente. Gente di tutto il mondo riconobbe il suo lavoro e le diedero un premio famosissimo, chiamato Premio Nobel per la Pace. Era la prima donna africana a riceverne uno.

Wangari hadde arbeidet hardt. Folk over hele verden la merke til det, og de ga henne en berømt pris. Den kalles Nobels fredspris. Hun ble den første afrikanske kvinnen som fikk den.

Wangari hadde arbeidd hardt. Folk over heile verda la merke til det, og dei gav henne ein berømt pris. Han vert kalla Nobels fredspris. Ho vart den første afrikanske kvinna som fekk han.


Wangari morì nel 2011, ma possiamo pensare a lei ogni volta che vediamo un bellissimo albero.

Wangari døde i 2011, men vi kan tenke på henne hver gang vi ser et vakkert tre.

Wangari døydde i 2011, men vi kan tenkja på henne kvar gong vi ser eit vent tre.


Skrevet av: Nicola Rijsdijk
Illustrert av: Maya Marshak
Oversatt av: Laura Pighini
Lest av: Sonia Pighini
Språk: italiensk
Nivå: Nivå 3
Kilde: A Tiny Seed: The Story of Wangari Maathai fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 4.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF