Tilbake til fortellingene

Nozibele e i tre capelli Nozibele og de tre hårstråene Nozibele og dei tre hårstråa

Skrevet av Tessa Welch

Illustrert av Wiehan de Jager

Oversatt av Laura Pighini

Lest av Sonia Pighini

Språk italiensk

Nivå Nivå 3

Spill av fortellingen

Lesehastighet

Automatisk spilling av fortellingen


Tanto tempo fa, tre ragazze uscirono a raccogliere il legno.

For lenge, lenge siden gikk tre jenter ut for å samle ved.

For lenge, lenge sidan gjekk tre jenter ut for å samla ved.


Era un giorno molto caldo, quindi andarono al fiume a nuotare. Giocarono, si schizzarono e nuotarono nell’acqua.

Det var en varm dag, så de gikk ned til elven for å svømme. De lekte og plasket og svømte i vannet.

Det var ein varm dag, så dei gjekk ned til elva for å symja. Dei leikte og plaska og sumde i vatnet.


Improvvisamente, realizzarono quanto fosse tardi. Si affrettarono a tornare al villaggio.

Plutselig merket de at det var blitt sent. De skyndte seg tilbake til landsbyen.

Plutseleg merka dei at det var vorte seint. Dei skunda seg tilbake til landsbyen.


Quando erano quasi a casa, Nozibele mise la mano intorno al suo collo. Aveva dimenticato la sua collana! “Per favore, tornate indietro con me!” Implorò le sue amiche, ma loro dissero che era troppo tardi.

Da de var nesten hjemme, la Nozibele hånden på halsen. Hun hadde glemt halsbåndet! «Vær så snill å dra tilbake sammen med meg!» tryglet hun venninnene sine. Men venninnene hennes sa at det var for sent.

Då dei var nesten heime, la Nozibele handa på halsen. Ho hadde gløymt halsbandet! «Ver så snill å dra tilbake saman med meg!» trygla ho veninnene sine. Men veninnene hennar sa at det var for seint.


Quindi Nozibele tornò al fiume da sola. Trovò la sua collana e corse a casa, ma si perse nel buio.

Så Nozibele gikk tilbake til elven alene. Hun fant halsbåndet og skyndte seg hjem. Men hun gikk seg vill i mørket.

Så Nozibele gjekk tilbake til elva åleine. Ho fann halsbandet og skunda seg heim. Men ho gjekk seg vill i mørket.


In lontananza, vide una luce provenire da una capanna. Corse verso di essa e bussò alla porta.

I det fjerne så hun lys som kom fra en hytte. Hun løp mot hytta og banket på døra.

I det fjerne såg ho lys som kom frå ei hytte. Ho sprang mot hytta og banka på døra.


Con sua sorpresa, un cane aprì la porta e chiese: “Che cosa vuoi?” “Mi sono persa e ho bisogno di un posto dove dormire” disse Nozibele. “Vieni dentro o ti mordo!” Disse il cane. Nozibele entrò.

Så forundret hun ble da det var en hund som åpnet døra og sa: «Hva er det du vil?» «Jeg har gått meg vill og trenger et sted å sove», sa Nozibele. «Kom inn, ellers biter jeg deg!» sa hunden. Så Nozibele gikk inn.

Så forundra ho vart då det var ein hund som opna døra og sa: «Kva er det du vil?» «Eg har gått meg vill og treng ein stad å sova», sa Nozibele. «Kom inn, elles bit eg deg!» sa hunden. Så Nozibele gjekk inn.


Poi il cane disse: “Cucina per me!” “Ma io non ho mai cucinato per un cane prima d’ora,” rispose lei. “Cucina o ti mordo!” Disse il cane. Così Nozibele cucinò un po’ di cibo per il cane.

Da sa hunden: «Lag mat til meg!» «Men jeg har aldri lagd mat til en hund før», svarte hun. «Lag mat, ellers biter jeg deg!» sa hunden. Så Nozibele lagde litt mat til hunden.

Då sa hunden: «Lag mat til meg!» «Men eg har aldri laga mat til ein hund før», svara ho. «Lag mat, elles bit eg deg!» sa hunden. Så Nozibele laga litt mat til hunden.


Poi il cane disse: “Fammi il letto!” Nozibele rispose: “Non ho mai fatto un letto per un cane prima d’ora.” “Fammi il letto o ti mordo!” Disse il cane. Così Nozibele gli fece il letto.

Da sa hunden: «Re opp sengen for meg!» Nozibele svarte: «Jeg har aldri redd opp sengen for en hund.» «Re opp sengen, ellers biter jeg deg!» sa hunden. Så Nozibele redde opp sengen.

Då sa hunden: «Rei opp senga for meg!» Nozibele svara: «Eg har aldri reidd opp senga for ein hund.» «Rei opp senga, elles bit eg deg!» sa hunden. Så Nozibele reidde opp senga.


Ogni giorno, Nozibele doveva cucinare e spazzare e lavare per il cane. Poi un giorno il cane disse: “Nozibele, oggi devo andare a visitare degli amici. Spazza la casa, cucina il cibo e lava le mie cose prima che torni.”

Hver dag måtte hun lage mat og feie og gjøre rent for hunden. Så en dag sa hunden: «Nozibele, i dag må jeg besøke noen venner. Fei huset, lag mat og gjør rent før jeg kommer tilbake.»

Kvar dag måtte ho laga mat og feia og gjera reint for hunden. Så ein dag sa hunden: «Nozibele, i dag må eg vitja nokre vener. Fei huset, lag mat og gjer reint før eg kjem tilbake.»


Appena il cane se ne andò, Nozibele si strappò tre capelli dalla testa. Ne mise uno sotto il letto, uno dietro la porta e uno nel recinto. Poi corse a casa più veloce che poté.

Så snart hunden var dratt, tok Nozibele tre hårstrå fra hodet sitt. Hun la ett hårstrå under sengen, ett bak døra og ett i innhegningen. Så løp hun hjem så fort hun orket.

Så snart hunden var dregen, tok Nozibele tre hårstrå frå hovudet sitt. Ho la eitt hårstrå under senga, eitt bak døra og eitt i innhegninga. Så sprang ho heim så fort ho orka.


Quando il cane tornò, cercò Nozibele. “Nozibele, dove sei?” gridò “Sono qui, sotto il letto.” Disse il primo capello “Sono qui, dietro la porta.” Disse il secondo capello “Sono qui, nel recinto,” disse il terzo capello.

Da hunden kom tilbake, lette han etter Nozibele. «Nozibele, hvor er du?» ropte han. «Jeg er her, under sengen», sa det første hårstrået. «Jeg er her, bak døra», sa det andre hårstrået. «Jeg er her, i innhegningen», sa det tredje hårstrået.

Då hunden kom tilbake, leitte han etter Nozibele. «Nozibele, kor er du?» ropte han. «Eg er her, under senga», sa det første hårstrået. «Eg er her, bak døra», sa det andre hårstrået. «Eg er her, i innhegninga», sa det tredje hårstrået.


Il cane capì che Nozibele l’aveva fregato. Così corse al villaggio. Ma i fratelli di Nozibele lo stavano aspettando con dei grandi bastoni. Il cane scappò e non lo rividero mai più.

Da skjønte hunden at Nozibele hadde lurt ham. Så han løp og løp hele veien til landsbyen. Men der ventet brødrene til Nozibele med store kjepper. Hunden snudde seg og løp bort, og han har ikke blitt sett siden.

Då skjønte hunden at Nozibele hadde lurt han. Så han sprang og sprang heile vegen til landsbyen. Men der venta brørne til Nozibele med store kjeppar. Hunden snudde seg og sprang bort, og han har ikkje vorte sett sidan.


Skrevet av: Tessa Welch
Illustrert av: Wiehan de Jager
Oversatt av: Laura Pighini
Lest av: Sonia Pighini
Språk: italiensk
Nivå: Nivå 3
Kilde: Nozibele and the three hairs fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF