Tilbake til fortellingene

د خره بچی Eselbarnet Eselbarnet

Skrevet av Lindiwe Matshikiza

Illustrert av Meghan Judge

Oversatt av Zahidullah Abid

Språk pasjto

Nivå Nivå 3

Spill av fortellingen Lydinnspilling for denne fortellingen finnes ikke ennå.


یوې وړې نجلۍ ته په لرې فاصله کې یو شکل تر سترګو شو.

Det var ei lita jente som først så den mystiske skikkelsen i det fjerne.

Det var ei lita jente som først såg den mystiske skikkelsen i det fjerne.


څومره چې شکل رانېږدې کېده، هغې ولیدل چې دا یوه امیدواره ښځه ده.

Etter hvert som skikkelsen kom nærmere, så hun at det var en høygravid kvinne.

Etter kvart som skikkelsen kom nærare, såg ho at det var ei høggravid kvinne.


وړه جلۍ ډيره زړوره وه. میرمنې ته ورنږدې شوه، ويی ویل، “دا ښځه باید موږ له ځان سره یوسو” خلکو هم ومنله او زیاته ېې کړه، “چې میرمن او ماشوم باید خوندي ځای ته یوسو.”

Sjenert, men modig, gikk den lille jenta nærmere kvinnen. «Vi må beholde henne her hos oss», bestemte de som var med den lille jenta. «Vi skal beskytte henne og barnet hennes.»

Sjenert, men modig, gjekk den vesle jenta nærare kvinna. «Vi må halda på henne her hos oss», bestemte dei som var med den vesle jenta. «Vi skal verna henne og barnet hennar.»


میرمن حامله وه او بچی ېې د زیږیدو په حال کې و، په عاطفي بڼه ېې ویل، “ویششش!!!” “کمپله راوړئ!!!” “اوبه راوړئ!!!!”

Barnet var snart på vei. «Trykk!» «Hent pledd!» «Vann!» «Tryyyykk!»

Barnet var snart på veg. «Trykk!» «Hent pledd!» «Vatn!» «Tryyyykk!»


کله چې هغوی ماشوم ولیده، نو ټول حیران شول او شاته یې ټوپ کړ چیغه یې کړه. “وای خر؟!”

Men da de fikk se babyen, vek alle tilbake i sjokk. «Et esel?»

Men då dei fekk sjå babyen, veik alle tilbake i sjokk. «Eit esel?»


خلکو خپل منځ کې خبرې کولې، ویل ېې چې د میرمنې او ماشوم سمه پالنه به وکړي، خو د دوی د غوښتنې برعکس ټول حیران و. ځینو ویل دا به موږ ته بدبختي راوړي.

Alle sammen begynte å krangle. «Vi sa vi skulle beskytte mor og barn, og det skal vi gjøre», sa noen. «Men de kommer til å bringe ulykke!» sa andre.

Alle saman byrja å krangla. «Vi sa vi skulle verna mor og barn, og det skal vi gjera», sa nokon. «Men dei kjem til å bringa ulukke!» sa andre.


ښځه بیا یوازې شوه، حیرانه وه چې د نوي زیږیدلي بچي سره څه وکړي او ځانته هم په اندیښنه وه چې چیرته لاړه شي.

Og slik var det at kvinnen ble alene igjen. Hun lurte på hva hun skulle gjøre med dette rare barnet. Hun lurte på hva hun skulle gjøre med seg selv.

Og slik var det at kvinna vart åleine igjen. Ho lurte på kva ho skulle gjera med dette rare barnet. Ho lurte på kva ho skulle gjera med seg sjølv.


خو بالاخره هغې ومنله چې هغه د هغې ماشوم او دا د ده مور ده.

Men til slutt godtok hun at han var hennes barn, og at hun var moren hans.

Men til slutt godtok ho at han var barnet hennar, og at ho var mor hans.


د ښځې نوي زیږیدلي بچي وده وکړه ، او دومره لوی شو چې نور د میرمنې وس نه و چې په شا ېې وګرځوي. څومره چې ېې کوښښ وکړ د انسان په څير ېې چلند نه شو کولای، خو مور به ډيره ستړې وه. کله کله به ېې دې ته وهڅوه چې ځيني کارونه ترسره کړي.

Hvis bare barnet hadde beholdt den lille størrelsen, hadde alt kanskje vært annerledes. Men eselbarnet vokste og vokste, helt til han ikke lenger fikk plass på morens rygg. Og uansett hvor hardt han forsøkte, klarte han ikke å oppføre seg som et menneske. Moren hans var ofte sliten og frustrert. Noen ganger satte hun ham til å gjøre arbeid som var ment for dyr.

Viss berre barnet hadde halde på den vesle storleiken, hadde alt kanskje vore annleis. Men eselbarnet voks og voks, heilt til han ikkje lenger fekk plass på ryggen til mora. Og uansett kor hardt han freista, klarte han ikkje å oppføra seg som eit menneske. Mor hans var ofte sliten og frustrert. Nokre gongar sette ho han til å gjera arbeid som var meint for dyr.


. خر ډير وارخطا او غوصه و. تل به ېې مور ورسره جګړه کوله. دا نه شې کولای، کار دې زده نه دی، بلاخره یوه ورځ خر غوصه شو او مور ېې په ځمکه ووهله.

Esel ble fylt av forvirring og sinne. Han kunne ikke gjøre ditt, og han kunne ikke gjøre datt. Han kunne ikke være på én måte, og han kunne ikke være på en annen måte. Han ble så sint at han en dag sparket ned huset til moren sin.

Esel vart fylt av forvirring og sinne. Han kunne ikkje gjera ditt, og han kunne ikkje gjera datt. Han kunne ikkje vera på éin måte, og han kunne ikkje vera på ein annan måte. Han vart så sint at han ein dag sparka ned huset til mor si.


خر ډېر زیات شرمېده. او لرې یو ځای ته وتښتېده.

Esel skammet seg. Han begynte å løpe vekk så fort han kunne.

Esel skamma seg. Han byrja å springa vekk så fort han kunne.


. کله چې ودرېده، ګوري چې توره شپه ده. اواز ېې وکړ، وېې انګل، خو یوازې خپل غږ ېې بیرته اورېده. یو ګوښه ځای څملاسته او په ژور خوب ویده شو.

Når han hadde sluttet å løpe, var det blitt kveld, og Esel hadde gått seg vill. «Hi ha», hvisket han inn i mørket. «Hi ha?» lød ekkoet. Han var alene. Han krøket seg sammen til en liten ball og falt i en dyp og forstyrret søvn.

Når han hadde slutta å springa, var det vorte kveld, og Esel hadde gått seg vill. «Hi ha», kviskra han inn i mørket. «Hi ha?» lydde ekkoet. Han var åleine. Han krøkte seg saman til ein liten ball og fall i ein djup og forstyrra søvn.


کله چې له خوبه راویښ شو، په یو نابلد بوډا سړي یې سترګې ولګېدې چې ده ته په ځیر ځیر سره ګوري. هغه د زاړه سړي سترګو ته وکتل او د امید احساس یې پیدا شو.

Esel våknet opp til en merkelig gammel mann som stirret ned på ham. Han så inn i den gamle mannens øyne og begynte å kjenne et snev av håp.

Esel vakna opp til ein merkeleg gammal mann som stira ned på han. Han såg inn i auga til den gamle mannen og byrja å kjenna ein snev av håp.


خر له بوډا سره د یو ځای اوسېدو په موخه روان شو، بوډا او خره له یو بل څخه ډير څه زده کړل، او له یو بل سره به ېې مرسته کوله. دوی په یوځای اوسیدو کې خوشحاله وو.

Esel dro for å bo med den gamle mannen, som lærte ham mange forskjellige måter å overleve på. Esel lyttet og lærte, og det gjorde den gamle mannen også. De hjalp hverandre, og de lo sammen.

Esel drog for å bu med den gamle mannen, som lærte han mange ulike måtar å overleva på. Esel lytta og lærte, og det gjorde den gamle mannen òg. Dei hjelpte kvarandre, og dei lo saman.


یو سهار بوډا له خره څخه وغوښتل چې هغه د غره سر ته ورسوي.

En morgen ba den gamle mannen Esel om å bære ham opp til toppen av et fjell.

Ein morgon bad den gamle mannen Esel om å bera han opp til toppen av eit fjell.


په لوړه د ورېځو په منځ کې دواړه ویده شول. خره خوب وليده، چې مور يې ناروغه ده او ده ته غږ کوي. کله چې خر له خوبه راویښ شو …

Høyt oppe blant skyene sovnet de. Esel drømte at moren hans var syk og ropte på ham. Og da han våknet …

Høgt oppe blant skyene sovna dei. Esel drøymde at mor hans var sjuk og ropte på han. Og då han vakna …


… ورېځې نه وې او ملګری یې “زوړ سړی” هم نه معلومېده.

… hadde skyene forsvunnet, i likhet med vennen hans, den gamle mannen.

… hadde skyene forsvunne, nett som venen hans, den gamle mannen.


خر په پای کې پوه شو چې باید څه وکړي.

Esel visste omsider hva han skulle gjøre.

Esel visste endeleg kva han skulle gjera.


خر خپله مور ولیدله چې یوازې وه او د خپل ورک شوى ماشوم په غم کې یې ژړل. دوی یو بل ته په ځیر ځیر وکتل. بیا یې یو بل په غېږ کې ونیول.

Esel fant moren sin, som var alene og sørget over tapet av barnet sitt. De stirret på hverandre lenge. Og så klemte de hverandre veldig hardt.

Esel fann mor si, som var åleine og sørgde over tapet av barnet sitt. Dei stira på kvarandre lengje. Og så klemde dei kvarandre veldig hardt.


. خر او مور ېې چې مخکې ېې د ګډ ژوند تجربه درلوده، اوس له یو بل سره خوښ و، او د وخت په تېرېدو سره د دوی تر څنګ ډيرو نورو کورنیو هم ژوند پیل کړ.

Eselbarnet og moren hans har utviklet seg i fellesskap og funnet mange måter å leve side ved side. Sakte, men sikkert har andre familier begynt å slå seg ned rundt dem.

Eselbarnet og mor hans har utvikla seg i fellesskap og funne mange måtar å leva side ved side. Sakte, men sikkert har andre familiar byrja å slå seg ned rundt dei.


Skrevet av: Lindiwe Matshikiza
Illustrert av: Meghan Judge
Oversatt av: Zahidullah Abid
Språk: pasjto
Nivå: Nivå 3
Kilde: Donkey Child fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 4.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF