Tilbake til fortellingene

Tingis ir karvės Tingi og kuene Tingi og kyrne

Skrevet av Ingrid Schechter

Illustrert av Ingrid Schechter

Oversatt av Lina Baltrukoniene

Språk litauisk

Nivå Nivå 2

Spill av fortellingen Lydinnspilling for denne fortellingen finnes ikke ennå.


Tingis gyveno su savo močiute.

Tingi bodde sammen med bestemoren sin.

Tingi budde saman med bestemor si.


Jis kartu su ja prižiūrėjo karves.

Han pleide å passe på kuene med henne.

Han brukte å passa på kyrne med henne.


Vieną dieną atėjo kareiviai.

En dag kom soldatene.

Ein dag kom soldatane.


Ir pasiėmė karves.

De tok kuene.

Dei tok kyrne.


Tingis su močiute pabėgo ir pasislėpė.

Tingi og bestemoren hans løp og gjemte seg.

Tingi og bestemor hans sprang og gøymde seg.


Jie slėpėsi krūmuose iki nakties.

De gjemte seg i skogen til natten kom.

Dei gøymde seg i skogen til natta kom.


Tuomet kareiviai sugrįžo.

Da kom soldatene tilbake.

Då kom soldatane tilbake.


Močiutė ir Tingis pasislėpė po lapais.

Bestemor gjemte Tingi under bladene.

Bestemor gøymde Tingi under blada.


Vienas kareivis užlipo tiesiai ant jo, bet jis išliko tylus.

En av soldatene satte foten rett på ham, men han sa ikke et ord.

Ein av soldatane sat foten rett på han, men han sa ikkje eit ord.


Kai buvo saugu, Tingis ir jo močiutė išlindo iš slėptuvės.

Da det var trygt, kom Tingi og bestemoren hans ut.

Då det var trygt, kom Tingi og bestemor hans ut.


Jie sėlino namo labai tyliai.

De snek seg stille hjem.

Dei sneik seg stille heim.


Skrevet av: Ingrid Schechter
Illustrert av: Ingrid Schechter
Oversatt av: Lina Baltrukoniene
Språk: litauisk
Nivå: Nivå 2
Kilde: Tingi and the Cows fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 International Lisens.
Les flere fortellinger på nivå 2:
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF