Tilbake til fortellingene

Vacanțe cu bunica På ferie hos bestemor På ferie hos bestemor

Skrevet av Violet Otieno

Illustrert av Catherine Groenewald

Oversatt av Carmen Onuorah

Språk rumensk

Nivå Nivå 4

Spill av fortellingen Lydinnspilling for denne fortellingen finnes ikke ennå.


Odongo și Apiyo locuiau în oraș cu tatăl lor. Așteptau cu nerăbdare vacanțele. Nu doar pentru că se inchidea școala, ci pentru că ei mergeau să o viziteze pe bunica lor. Ea locuia într-un sat pescăresc lângă un lac mare.

Odongo og Apiyo bodde i byen med faren sin. De så fram til ferien. Ikke bare fordi skolen var slutt, men fordi de skulle besøke bestemoren sin. Hun bodde i en fiskerlandsby nær en stor innsjø.

Odongo og Apiyo budde i byen med far sin. Dei såg fram til ferien. Ikkje berre fordi skulen var slutt, men fordi dei skulle vitja bestemor si. Ho budde i ein fiskarlandsby nær ein stor innsjø.


Odongo și Apiyo erau încântați pentru că venise timpul să o viziteze din nou pe bunica lor. Cu o seară înainte, și-au împachetat bagajul și s-au pregătit pentru lunga călătorie spre satul ei. Nu au putut să doarmă și au vorbit întreaga noapte despre vacanță.

Odongo og Apiyo var begeistret fordi det var på tide å besøke bestemor igjen. Kvelden før pakket de veskene sine og gjorde seg klare for den lange reisen til landsbyen hennes. De fikk ikke sove, og de snakket hele natten om ferien.

Odongo og Apiyo var begeistra fordi det var på tide å vitja bestemor igjen. Kvelden før pakka dei veskene sine og gjorde seg klare for den lange reisa til landsbyen hennar. Dei fekk ikkje sova, og dei snakka heile natta om ferien.


Devreme, în dimineața următoare, au plecat spre sat cu mașina tatălui lor. Au condus lăsând în urmă munți, animale sălbatice și plantații de ceai. Au numărat mașini și au cântat cântece.

Tidlig neste morgen dro de til landsbyen i bilen til faren sin. De kjørte forbi fjell, ville dyr og teplantasjer. De telte biler og sang sanger.

Tidleg neste morgon drog dei til landsbyen i bilen til far sin. Dei køyrde forbi fjell, ville dyr og teplantasjar. Dei talde bilar og song songar.


După un timp, copiii erau obosiți și au adormit.

Etter en stund ble barna trøtte og sovnet.

Etter eit bel vart borna trøytte og sovna.


Tatăl i-a trezit pe Odongo si Apiyo când au ajuns în sat. Au găsit-o pe Nyar-Kanyada, bunica lor, odihnindu-se pe o rogojină sub un copac. Nyar-Kanyada în Luo, înseamnă “fiica poporului din Kanyada”. Ea era o femeie puternică și frumoasă.

Faren vekket Odongo og Apiyo idet de ankom landsbyen. De fant Nyar-Kanyada, bestemoren sin, som hvilte på en matte under et tre. På luo betyr Nyar-Kanyada «datteren til Kanyada-folket.» Hun var en sterk og vakker kvinne.

Faren vekte Odongo og Apiyo i det dei kom til landsbyen. Dei fann Nyar-Kanyada, bestemor si, som kvilte på ei matte under eit tre. På luo tyder Nyar-Kanyada «dottera til Kanyada-folket.» Ho var ei sterk og ven kvinne.


Nyar-Kanyada i-a primit cu drag în casă și dansa în jurul camerei cântând cu bucurie. Nepoții ei erau entuziasmați să-i dea cadourile pe care le-au adus din oraș. “Deschide cadoul meu mai întâi,” a spus Odongo. “Nu, cadoul meu întâi!” a spus Apiyo.

Nyar-Kanyada ønsket dem velkommen og danset rundt i rommet mens hun sang av glede. Barnebarna hennes var begeistret over å overrekke gavene de hadde tatt med fra byen. «Åpne min gave først», sa Odongo. «Nei, min gave først!» sa Apiyo.

Nya-Kanyada ynskte dei velkomen og dansa rundt i rommet medan ho song av glede. Barneborna hennar var begeistra over å overrekka gåvene dei hadde teke med frå byen. «Opne gåva mi først», sa Odongo. «Nei, gåva mi først!» sa Apiyo.


După ce a deschis cadourile, Nyar-Kanyada și-a binecuvântat nepoții în felul tradițional.

Etter at hun hadde åpnet gavene, velsignet Nyar-Kanyada barnebarna sine på tradisjonelt vis.

Etter at ho hadde opna gåvene, velsigna Nyar-Kanyada barneborna sine på tradisjonelt vis.


Apoi Odongo și Apiyo au ieșit afară. Au alergat după fluturi și păsări.

Så gikk Odongo og Apiyo ut. De jagde sommerfugler og fugler.

Så gjekk Odongo og Apiyo ut. Dei jaga sommarfuglar og fuglar.


S-au cățărat în copaci și s-au stropit în apa lacului.

De klatret i trær og plasket i vannet i innsjøen.

Dei klatra i tre og plaska i vatnet i innsjøen.


Când s-a întunecat s-au întors în casă pentru cină. Înainte să poată termina de mâncat, au adormit!

Da det ble mørkt, gikk de tilbake til huset for å spise middag. Før de ble ferdige med å spise begynte de å falle i søvn!

Då det vart mørkt, gjekk dei tilbake til huset for å eta middag. Før dei vart ferdige med å eta byrja dei å falla i søvn!


În ziua următoare, tatăl copiilor s-a întors cu mașina în oraș lăsându-i cu Nyar-Kanyada.

Dagen etter kjørte faren deres tilbake til byen og lot dem bli igjen hos Nyar-Kanyada.

Dagen etter køyrde far deira tilbake til byen og lét dei vera igjen hos Nyar-Kanyada.


Odongo si Apiyo și-au ajutat bunica cu treburile casnice. Au adus apă și lemne de foc. Adunau ouă de la pui și culegeau zarzavaturi din grădină.

Odongo og Apiyo hjalp bestemoren sin med gjøremålene i huset. De hentet vann og ved. De samlet egg fra hønene og plukket grønnsaker fra kjøkkenhagen.

Odongo og Apiyo hjelpte bestemor si med gjeremåla i huset. Dei henta vatn og ved. Dei samla egg frå hønene og plukka grønsaker frå kjøkkenhagen.


Nyar-Kanyada i-a învățat pe nepoții ei să facă ugali moale să mănânce cu sos. Le-a arătat cum să facă orez cu nucă de cocos să mănânce cu pește la grătar.

Nyar-Kanyada lærte barnebarna sine hvordan de skulle lage myk ugali for å spise sammen med en gryterett. Hun viste dem hvordan de skulle lage kokosris for å spise sammen med grillet fisk.

Nyar-Kanyada lærde barneborna sine korleis dei skulle laga mjuk ugali for å eta saman med ein gryterett. Ho viste dei korleis dei skulle laga kokosris for å eta saman med grilla fisk.


Într-o dimineață, Odongo a dus vacile bunicii la păscut. Ele au dat buzna în ferma vecinului. Fermierul a fost furios pe Odongo. L-a amenințat că va ține vacile pentru că i-au mâncat recoltele. Din ziua aceea, băiatul a avut grijă ca vacile să nu mai intre din nou în bucluc.

En morgen tok Odongo kuene til bestemoren sin ut for å beite. De løp inn på gården til en nabo. Bonden ble sint på Odongo. Han truet med å beholde kuene siden de spiste avlingen hans. Etter den dagen sørget gutten for at kuene ikke skapte trøbbel igjen.

Ein morgon tok Odongo kyrne til bestemor si ut for å beita. Dei sprang inn på garden til ein nabo. Bonden vart sint på Odongo. Han truga med å halda på kyrne sidan dei åt avlinga hans. Etter den dagen sørgde guten for at kyrne ikkje skapte trøbbel igjen.


În altă zi, copiii au mers la piață cu Nyar-Kanyada. Ea avea o tarabă unde vindea zarzavaturi, zahăr și săpun. Lui Apiyo îi plăcea să le spună clienților prețul articolelor. Odongo ar împacheta articole pe care clienții le-ar cumpăra.

En annen dag dro barna til markedsplassen sammen med Nyar-Kanyada. Hun hadde en bod der hun solgte grønnsaker, sukker og såpe. Apiyo likte å fortelle kundene prisen på varene. Odongo pakket varene som kundene kjøpte.

Ein annan dag drog borna til marknadsplassen saman med Nyar-Kanyada. Ho hadde ei bu der ho selde grønsaker, sukker og såpe. Apiyo likte å fortelja kundane prisen på varene. Odongo pakka varene som kundane kjøpte.


La sfârșitul zilei au băut ceai împreună. Au ajutat-o pe bunica să numere banii pe care i-a câștigat.

Da dagen var omme, drakk de krydret te sammen. De hjalp bestemor med å telle pengene hun hadde tjent.

Då dagen var omme, drakk dei krydra te saman. Dei hjelpte bestemor med å telja pengane ho hadde tent.


Dar mult prea curând vacanța s-a terminat și copiii au trebuit să meargă înapoi la oraș. Nyar-Kanyada i-a dat lui Odongo o șapcă și lui Apiyo un pulover. A împachetat mâncare pentru călătoria lor.

Men snart var ferien over og barna måtte dra tilbake til byen. Nyar-Kanyada ga Odongo en skyggelue og Apiyo en genser. Hun pakket mat for reisen deres.

Men snart var ferien over og borna måtte dra tilbake til byen. Nyar-Kanyada gav Odongo ei skuggelue og Apiyo ein genser. Ho pakka mat for reisa deira.


Când tatăl lor a venit să-i ia, nu vroiau să plece. Copiii s-au rugat de Nyar-Kanyada să meargă cu ei la oraș. Ea a zâmbit și a spus, “Sunt prea bătrână pentru oraș. Vă voi aștepta să veniți din nou în satul meu.”

Da faren deres kom for å hente dem, ville de ikke dra. Barna tryglet Nyar-Kanyada om å bli med dem til byen. Hun smilte og sa: «Jeg er for gammel for byen. Jeg skal vente på at dere kommer tilbake til landsbyen min.»

Då far deira kom for å henta dei, ville dei ikkje dra. Borna trygla Nyar-Kanyada om å verta med dei til byen. Ho smilte og sa: «Eg er for gammal for byen. Eg skal venta på at de kjem tilbake til landsbyen min.»


Amândoi, Odongo și Apiyo, au strâns-o în brațe și i-au spus la revedere.

Odongo og Apiyo klemte henne hardt og tok farvel.

Odongo og Apiyo klemde henne hardt og tok farvel.


Când Odogo și Apiyo au mers înapoi la școală au povestit prietenilor lor despre viața la sat. Câțiva copii au crezut că viața în oraș era bună. Alții au crezut că la sat era mai bine. Dar cel mai mult, toți au fost de acord că Odongo și Apiyo aveau o bunică minunată!

Da Odongo og Apiyo dro tilbake til skolen, fortalte de vennene sine om livet på landet. Noen barn syntes at livet i byen var godt. Andre syntes at landet var bedre. Men viktigst av alt var at alle var enige i at Odongo og Apiyo hadde en fantastisk bestemor!

Då Odongo og Apiyo drog tilbake til skulen, fortalde dei venene sine om livet på landet. Nokre born syntest at livet i byen var godt. Andre syntest at landet var betre. Men viktigast av alt var at alle var samde i at Odongo og Apiyo hadde ei fantastisk bestemor!


Skrevet av: Violet Otieno
Illustrert av: Catherine Groenewald
Oversatt av: Carmen Onuorah
Språk: rumensk
Nivå: Nivå 4
Kilde: Holidays with grandmother fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 4.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF